تجهیزات

خالی کردن

پوچ کردن

فرز برش

تشکیل

خط عملیات حرارتی

پوشش پودری

بسته بندی

تست سختی

تست خمش

تست برش لوله